Verbos‎ > ‎

ACORTAR - SER ACORTADO - ABREVIADO - RESUMIDO - LEQATZER - QUTZAR - לקצר - קוצר

SER ACORTADO - ABREVIADO - RESUMIDO

TO BE SHORTENED
CONJUGACIÓN PU'AL
RAÍZ קצר
INFINITIVO LEQATZER לְקַצֵּר לקצר
PASADO (3ª pers. masc. sing.) QUTZAR קֻצַּר קוצר

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
ּ
מְקֻצָּר מְקֻצֶּרֶת מְקֻצָּרִים מְקֻצָּרוֹת
מקוצר מקוצרת מקוצרים מקוצרות
MEQUTZAR MEQUTZÉRET MEQUTZARIM MEQUTZAROT

                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
קֻצַּרְתִּי קֻצַּרְתָּ קֻצַּרְתְּ קֻצַּר קֻצְּרָח קֻצַּרְנוּ קֻצַּרְתֶּם קֻצַּרְתֶּן קֻצְּרוּ
קוצרתי קוצרת קוצרת קוצר קוצרח קוצרנו קוצרתם קוצרתן קוצרו
QUTZARTI QUTZARTA QUTZART QUTZAR QUTZRAH QUTZARNU QUTZÁRTEM* QUTZARTEN* QUTZRÚ
* COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אֲקֻצַּר תְּקֻצַּר תְּקֻצְּרִי יְקֻצַּר תְּקֻצַּר נְקֻצַּר תְּקֻצְּרוּ יְקֻצְּרוּ
אקוצר תקוצר תקוצרי יקוצר תקוצר נקוצר תקוצרו יקוצרו
AQUTZAR TEQUTZAR TEQUTZRÍ IEQUTZAR TEQUTZAR NEQUTZAR TEQUTZRÚ IEQUTZRÚ

Coloquialmente, también suele usarse la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, como IMPERATIVO
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Voces y Frases relacionadas

Abreviatura

קִיצוּר
קיצור
QITZUR

En resumen, En breve, Brevemente / Resumiendo

בְּקִיצוּר
בקיצור
BEQITZUR

Corto, Breve, Rápido

קָצָר
קצר
QATZAR
 • EL FEMENINO SINGULAR ES QTZARAH (קְצָרָה - קצרה) CORTA; Y EL FEMENINO PLURAL QTZAROT (קְצָרוֹת - קצרות) CORTAS
 • EL MASCULINO PLURAL ES QTZARIM (קְצָרִים - קְצָרִים) CORTOS, COMO CORTOCIRCUITOS, DESACUERDOS

Cortocircuito / Desacuerdo, Incomprensión (coloquial)

קֶצֶר
קצר
QÉTZER
 • SU PLURAL ES QTZARIM (קְצָרִים - קצרים) CORTOCIRCUITOS, COMO CORTOS, BREVES; Y LA FORMA COMPUESTA DEL PLURAL QITZRÉI (קִצְרֵי - קצרי) CORTOCIRCUITOS DE.
 • LA FORMA COMPUESTA DEL SINGULAR NO VARÍA.

Insuficiencia, Escasez, Cortedad

קֹצֶר
קוצר
QÓTZER

Asma

קַצֶּרֶת
קצרת
QATZÉRET

El Tribunal del Trabajo ha ordenado acortar la huelga de profesores

בֵּית הַדִּין לַעֲבוֹדָה הוֹרָה לְקַצֵּר אֶת שְׁבִיתַת המורים
בית הדין לעבודה הורה לקצר את שביתת המורים
BET HA-DIN LA-'AVODAH HORAH LEQATZER SHVITAT HA-MORIM
 • BET HA-DIN LA-'AVODAH (בֵּית הַדִּין לַעֲבוֹדָה - בית הדין לעבודה) TRIBUNAL DEL TRABAJO - JUZGADO DE LO SOCIAL - CORTE DE LO LABORAL
 • HORAH (הוֹרָה - הורה) ORDENÓ, ES LA 3ª PERS. MASC. SING. DEL PASADO DEL VERBO LEHOROT (לְהוֹרוֹתINSTRUIR - ENSEÑAR - MANDAR - ORDENAR - COMANDAR - LIDERAR - INDICAR - SEÑALAR
 • LEQATZER (לְקַצֵּר) ACORTAR - ABREVIAR - RESUMIR
 • SHVITAT (שְׁבִיתַת - שביתת) HUELGA DE, ES LA FORMA COMPUESTA DE SHVITAH (שְׁבִיתָה - שביתה) HUELGA / CESE DEL TRABAJO (talmúdico)
 • MORIM (מוֹרִים - מורים) MAESTROS - PROFESORES, ES EL PLURAL DE MOREH (מוֹרֶה - מורה) MAESTRO - PROFESOR - INSTRUCTOR - EDUCADOR / REBELDE
 • FRASE TOMADA DE ESTA NOTICIA
 • LOS PROFESORES HABÍAN CONVOCADO LA HUELGA BAJO EL LEMA (en la foto) SAJAR - MALÉ - BEZMÁN (שָׂכָר - מָלֵא - בְּזְמַן) SALARIO - COMPLETO - A TIEMPO
  • SAJAR (שָׂכָר - שכר) SALARIO - NÓMINA - REMUNERACIÓN - RETRIBUCIÓN - PAGO
  • MALÉ (מָלֵא - מלא) COMPLETO - PLENO - ENTERO / DELETREO PLENO (forma de deletrear en hebreo con todas sus vocales y puntuaciones) / SACIADO (coloquial) / MUCHOS, MUCHO (coloquial)
   • RELACIONADA CON EL VERBO LEMALÉ (לְמַלֵּאLLENAR - RELLENAR / COMPLETAR - AGOTAR / CUMPLIMENTAR (formulario, ...) / CUMPLIR - REALIZAR - LLEVAR A CABO - EJECUTAR (promesa, obligación, tarea, función) / ARREGLAR - ORGANIZAR / MANTENER - SOSTENER (alimentos, económicamente...) / AFIRMAR - CONFIRMAR - IMPLEMENTAR - EJECUTAR (legal)
  • BE-ZMÁN (בְּזְמַן - בזמן) A TIEMPO, UNO A LA VEZ, CUANDO
   • ZMÁN (זְמַן - זמן) TIEMPO, PERÍODO DE TIEMPO, MOMENTO / TIEMPO (gramatical)

No hay atajos a ningún sitio al que merezca ir (llegarse, acercarse)

אֵין קִיצוּרֵי דֶּרֶךְ לְשׁוּם מָקוֹם שֶׁכֵּדָאִי לֵהַגִיעַ אֵלַיו
אין קיצורי דרך לשום מקום שכדאי להגיע אליו
ÉIN QITZURÉI DÉREJ LASHUM MAQOM SHEKEDÁI LEHAGUÍ'A ELÁV
 • ÉIN (אֵין - אֵיןNO HAY
 • QITZURÉI DÉREJ (קִיצוּרֵי דֶרֵך - קיצורי דרךATAJOS, ACORTAMIENTOS DE CAMINO
  • QITZURÉI (קִיצוּרֵי - קיצוריACORTAMIENTOS DE, ES LA FORMA COMPUESTA DE QITZURIM (קִיצוּרִים - קיצוריםACORTAMIENTOS
   • RELACIONADOS CON EL VEBO LEQATZER (לְקַצֵּרACORTAR - ABREVIAR - RESUMIR
  • DÉREJ (דֶּרֶךְ - דרךCAMINO, CARRETERA, VÍA, ACCESO / TÉCNICA, MÉTODO, FORMA, MANERA, modo, SISTEMA / MODO (gramática) / MEDIANTE, A TRAVÉS DE, POR MEDIO DE / A MANERA DE
 • LE (לְ - לA
 • SHUM (שׁוּם - שׁוּםNINGÚN, NINGUNO
 • MAQOM (מָקוֹם - מקוםLUGAR
 • SHE (שְׁ - שQUE
 • KEDÁI (כֵּדָאִי - כדאיQUE MERECE LA PENA, MERECEDOR (literario) / VIABLE
 • LEHAGUÍ'A (לְהַנְגִּיעַLLEGAR - ALCANZAR - ACERCARSE
 • ELAV (אֵלַיו - אליוA ELLO, ES LA PREPOSICIÓN EL (אֵל - אלA, HACIA, PARA + EL SUFIJO DE 3ª PERS. MASC. SINGULAR, A ÉL, A ELLO
 • PUEDES ESCUCHAR LA FRASE EN HEBREWPOD101

Usos y modismos con Qatzar, Leqatzer y derivados

Usos y modismos con Qatzar, Leqatzer y derivados, a partir de un podcast, en inglés, de Guy Sharett, TLV1

Corto Qatzar קצר
(Café) Espreso corto Espreso qatzar אספרסו קצר
Pantalones cortos Mijnasáim qtzarim מכנסיים קצרים
(Historia de) Amor corto Ahavah qtzarah אהבה קצרה
Corto (película) Séret qatzar סרטים קצרים
Hagámoslo rápido (lit.: Corto pero) Qatzar aval קצר אבל
¿Tienes tiempo para un café? Si, pero (uno) rápido Iesh laj zmán leqafeh? Ken, qatzar aval יש לך זמן לקפה? כן, קצר אבל
Cortito Qatzárchiq קצרצ’יק
Un clip (vídeo) cortito Sirtón qatzárchiq סרטון קצרצ’יק
Acortar Leqatzer לקצר
Atajar, Acortar caminos Leqatzer drajim לקצר דרכים
Ella está cortando una falda Meqatzéret jatzaít מקצרת חצאית
Acortar una falda / pantalones Leqatzer hajzait / mijnasáim לקצר חצאית / מכנסיים
Cómo acortar a la mitad el tiempo de cocer la pasta Éij leqatzer bejétzi et zman bishul hapástah איך לקצר בחצי את זמן בישול הפסטה
Me acortas (tú, hombre) la vida Atah meqatzer li et hajáim אתה מקצר לי את החיים
Acórtalo, Corta ya, Acaba ya, Termina ya (a hombre, a mujer), Acortadlo, Cortad ya, Terminad, Acabad Teqatzer, Teqatzrí, Teqatzrú תקצר / תקצרי / תקצרו
¿Es necesaria tu llamada? Haim sijatajá nehutzah? האם שיחתך נחוצה?
Vamos, rápido, Hagámoslo (a hombre, a mujer) corto, breve, Que sea rápido Bo / Bói neqatzer בוא/י נקצר
Abreviatura, Acortamiento, Reducción Qitzur קיצור
En resumen, En breve, Hacer corta una larga historia, Resumidamente Beqitzur בקיצור
En resumen, En breve, Hacer corta una larga historia, Resumidamente Haqitzur, Haqitzer (yidish), qítzer, haqitz, haqitzqitz הקיצור, הקיצר, קיצר, הקיץ, הקיצקיץ
En resumen, al final ella no vino Haqitzqitz, basof hi lo baah הקיצקיץ, בסוף היא לא באה
Abreviaturas Qitzurim קיצורים
Los saldos hablan en abreviaturas Hajaialim medabrim beqitzurim החיילים מדברים בקיצורים
Atajo Kitzur dérej קיצור דרך
Yo no cojo atajos Éin etzlí kitzuréi dérej אין אצלי קיצורי דרך
Ser Acortado, Abreviado, Resumido Mequtzar מקוצר
Se me acortaron las vacaciones Hitqatzer li hajófesh התקצר לי החופש
Cortocircuito Qetzer jashmali קצר חשמלי
Cortocircuito, Malentendido, Falta de comunicación Qétzer קצר
Fusible corto, Poca paciencia, Que salta muy rápido Ptil qatzar פתיל קצר
Él tiene un fusible muy corto, salta muy rápido, tiene poca paciencia Iesh lo ptil qatzar יש לו פתיל קצר
Estenografía, Taquigrafía Qatzranut קצרנות

Verbos relacionados

LEQATZER - QITZER - לְקַצֵּר - קִצֵּר - ACORTAR - ABREVIAR - RESUMIR

LEHITQATZER - לְהִתְקַצֵּר - ACORTARSE - ABREVIARSE - DEVENIR MÁS CORTO - BREVE - RESUMIDO

LIQTZOR - לִקְצֹר - COSECHAR - SEGAR (tambien, SEGAR LA VIDA, MATAR, EXTERMINAR) - RECOGER / ACORTARSE

LEHIQATZER - לְהִקָּצֵר - SER COSECHADA - SER RECOGIDA (cosecha)

LESAKEM - SIKEM - לְסָכֵּם - סִכֵּם - RESUMIR - CONCLUIR - TOTALIZAR - DECIDIR - ACORDAR - AGOTAR

LESAKEM - SUKAM - לְסָכֵּם - סֻכַּם - SER RESUMIDO - CONCLUIDO - TOTALIZADO - DECIDIDO - ACORDADO - AGOTADO

LEHISTAKEM - לְהִסְתַּכֵּם - SUMAR - TOTALIZAR - ASCENDER (resultado, no acción) / RESUMIRSE

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.