Verbos‎ > ‎

CARGAR - COGER UNA CARGA - LA'AMÓS - 'AMÁS - לעמוס - עמס

CARGAR - COGER UNA CARGA

TO LOAD - TO LADE (rare)

ESTE VERBO NO SE USA EN LA REALIDAD, AUNQUE PE'ALIM LO RESEÑA

CONJUGACIÓN PA'AL
RAÍZ עמס
INFINITIVO LA'AMÓS לַעֲמֹס לעמוס
PASADO (3ª pers. masc. sing.) 'AMÁS עָמַס עמס

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
עוֹמֵס עוֹמֶסֶת עוֹמְסִים עוֹמְסוֹת עֲמֹס עִמְסִי עִמְסוּ
עומס עומסת עומסים עומסות עמוס עמסי עמסו
'OMÉS 'OMÉSET 'OMSIM 'OMSOT 'AMÓS 'IMSÍ 'IMSÚ
 ּ
                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
עָמַסְתִּי עָמַסְתָּ עָמַסְתְּ עָמַס עָמְסָה עָמַסְנוּ עָמַסְתֶּם עָמַסְתֶּן עָמְסוּ
עמסתי עמסת עמסת עמס עמסה עמסנו עמסתם עמסתן עמסו
'AMASTI 'AMASTA 'AMAST 'AMÁS 'AMSAH 'AMASNU 'AMÁSTEM* 'AMASTEN* 'AMSÚ
* COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אֶעֱמֹס תַּעֲמֹס תַּעֲמְסִי יַעֲמֹס תַּעֲמֹס נַעֲמֹס תַּעֲמְסוּ יַעֲמְסוּ
אעמוס תעמוס תעמסי יעמוס תעמוס נעמוס תעמסו יעמסו
E'EMÓS TA'AMÓS TA'AMSÍ IA'AMÓS TA'AMÓS NA'AMÓS TA'AMSÚ IA'AMSÚ

Coloquialmente, también suele usarse como IMPERATIVO la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, e incluso, como en español, el INFINITIVO ('niños, a correr') (más aquí).
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Voces y Frases relacionadas

Carga, (el hecho de estar) Cargando

הַעֲמָסָה
העמסה
HA'AMASAH

Carga (s), Peso (s), Gravámen (enes)

עֹמֶס עֳמָסִים
עומס עומסים
'ÓMES 'OMASIM
 • LA FORMA COMPUESTA DEL SINGULAR ES 'ÓMES (עֹמֶס - עומסCARGA DE - GRAVÁMEN DE
 • LA FORMA COMPUESTA DEL PLURAL ES 'OMSÉI (עָמְסֵי - עומסיCARGAS DE - GRAVÁMENES DE

Cargado (a, os, as), Gravado (a, os, as) / Atascado, Muy cargado de tráfico (a, os, as) (intersección, carretera...) / Ocupado (a, os, as) - Atareado (a, os, as), Cargado (a, os, as) de trabajo (coloquial)

עָמוּס עֲמוּסָה עֲמוּסִים עֲמוּסוֹת
עמוס עמוסה עמוסים עמוסות
'AMÚS 'AMUSAH 'AMUSIM 'AMUSOT
 • TAMBIÉN ES EL PRESENTE DE LA CONJUGACIÓN PI'EL DEL VERBO LE'ATZBÉN (לְעַצְבֵּןIRRITAR - MOLESTAR - ENFADAR - CABREAR - PONER DE LOS NERVIOS

Amos (libro de la biblia; nombre propio hebreo)

עָמוֹס
עמוס
'AMOS

Autopista 4 hacia el norte atascada desde el cruce de Ashdod en dirección al cruce de Yavneh, debido a un accidente de tráfico

כְּבִישׁ מִסְפָּר 4 לְצָפוֹן עָמוּס מְמֶחְלָף אַשְׁדּוֹד לְכִּוּוּן מֶחְלָף יַבְנֶה, בִּגְלַל תְּאוּנַת דְּרָכִים
כביש מספר 4 לצפון עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף יבנה, בגלל תאונת דרכים
KVISH MISPAR 4 (ÁRBA') LETZAFÓN 'AMÚS MEMEJLAF ASHDOD LEKIVÚN MEJLAF IAVNEH, BIGLAL TEUNAT DRAJIM
 • KVISH (כְּבִישׁ - כבישCALLE ASFALTADA - CALLE / CARRETERA  - AUTOPISTA (coloquial)
  • KVISH MAHIR (כְּבִישׁ מָּהִיר - כביש מהירAUTOPISTA (lit.: CALLE RÁPIDA)
  • MISPAR (מִסְפַּר - מספרNÚMERO
  • 4 ARBA' (אַרְבַּע - אַרְבַּע) CUATRO
  • LE (לְ - לA - HACIA - PARA
  • TZAFÓN (צָפוֹן - צפוןNORTE
  • 'AMÚS (עָמוּס - עָמוּס) CARGADO / ATASCADO / OCUPADO - CARGADO DE TRABAJO (coloquial)
   • NO CONFUNDIR CON 'AMOS (עָמוּס - עָמוּס) AMOS (libro de la Biblia; nombre hebreo)
 • ME (מְ - מDE (procedencia)
 • MEJLAF (מֶחְלָף - מחלףCRUCE  - CONFLUENCIA (también de carreteras, calles...) - INTERSECCIÓN MULTINIVEL
  • RELACIONADA CON EL VERBO LEHAJLIF o LEHAJALIF (לְהַחְלִיף - לְהַחֲלִיף) INTERCAMBIAR - CANJEAR - TROCAR - CAMBIAR - SUSTITUIR - REEMPLAZAR - REMPLAZAR
 • ASHDOD (אַשְׁדּוֹד - אַשְׁדּוֹדASHDOD (ciudad israelí)
 • KIVÚN (כִּוּוּן - כִּוּוּןDIRECCIÓN - PUNTO DE VISTA - AJUSTE - SINTONIZACIÓN
 • IAVNEH (יַבְנֶה - יבנהYAVNEH (ciudad israelí)
 • NO CONFUNDIR CON IVNEH (יִבְנֶה - יבנה(ÉL) CONSTRUIRÁ, QUE ES LA 3ª PERS. MASC. SING. DEL FUTURO DEL VERBO LIVNOT (לִבְנוֹת) CONSTRUIR - LEVANTAR / DESCANSAR EN - APOYARSE EN - DEPENDER (coloquial)
 • BIGLAL (בִּגְלַל - בגללPORQUE - DEBIDO A
 • TEUNAT (תְּאוּנַת דְּרָכִים - תּאונת דרכיםACCIDENTE DE TRÁFICO
  • TEUNAT (תְּאוּנַת - תּאונתACCIDENTE DE - ACCIDENTE DE (de coche, de vehículo a motor), ES LA FORMA COMPUESTA DE TEUNAH (תְּאוּנָה - תּאונהACCIDENTE - ACCIDENTE (de coche, de vehículo a motor)
   • UNAH (אֻנָּה - אונהLÓBULO (anatomía) / OCURRIDO - ACAECIDO - (ELLO) OCURRIÓ, QUE ES LA 3ª PERS. MASC. SING. DEL PASADO DE LA CONJUGACIÓN PU'AL DEL VERBO LE'ANOT (לְאַנּוֹת) SER CAUSADO - SER INDUCIDO (infrecuente)
  • DRAJIM (דְּרָכִים - דרכיםCAMINOS, ES LA FORMA COMPUESTA DE DÉREJ (דֶּרֶךְ - דרךCAMINO, CARRETERA, VÍA, ACCESO / TÉCNICA, MÉTODO, FORMA, MANERA, modo, SISTEMA / MODO (gramática) / MEDIANTE, A TRAVÉS DE, POR MEDIO DE / A MANERA DE
   • LA FORMA COMPUESTA DEL SINGULAR NO VARÍA, PERO LA DEL PLURAL ES DARJÉI (דַּרְכֵי - דרכיCAMINOS DE
   • RELACIONADAS CON EL VERBO LIDROJ (לִדְרֹךְPISAR - ANDAR - PISOTEAR (algo, uvas, aceitunas) / TENSAR (también músculo, arco) / AMARTILLAR - ENGATILLAR - ARMAR - CEBAR (arma)
 • DE ESTE TUIT

Algunos usos de 'AMÚS y LA'ASOQ y frases relacionadas

USOS DE LA'ASOQ (לַעֲסֹקESTAR OCUPADO Y 'AMÚS (עָמוּס) ESTAR CARGADO DE TRABAJO, Y OTRAS FRASES RELACIONADAS, A PARTIR DE UN PODCAST, EN INGLÉS, DE GUY SHARETT, STREETWISE HEBREW, TLV1

No tengo tiempo ni para respirar ÉIN LI ZMAN LINSHOM אין לי זמן לנשום
Ocupado, Atareado (a, os, as) 'ASUQ - 'ASUQAH - 'ASUQIM - ASUQOT עסוק, עסוקה, עסוקים, עסוקות
Estoy realmente ocupado (atareado) ANÍ MAH-ZEH / MAMASH 'ASUQ אני מה-זה / ממש עסוק
Es una locura lo ocupada que estoy ANÍ 'ASUQAH BETERUF אני עסוקה בטירוף
Estás ocupado contigo mismo ATAH 'ASUQ BE'ATZMEJÁ אתה עסוק בעצמך
Está tan ocupado consigo mismo / Está tan ocupada consigo misma HU MAH-ZEH 'ASUQ BEATZMÓ / HI MAH-ZEH 'ASUQAH BE'ATZMAH הוא מה-זה עסוק בעצמה / היא מה-זה עסוקה בעצמה
Estoy ocupado (atareado) en un proyecto ANÍ 'ASUQ BEPRÓIEQT אני עסוק בפרוייקט
Estoy atareada con el nuevo proyecto ANÍ 'ASUQAH 'IM HAPRÓIEQT HAJADASH אני עסוקה עם הפרוייקט החדש
Cargado / Ocupado / Lleno (de gente, un sitio) / Atascado 'AMÚS עמוס
Estoy cargado (ocupado) esta semana ANÍ 'AMÚS HASHAVÚ'A אני עמוס השבוע
El martes imposible, estoy cargado (de trabajo; estoy muy ocupado) SHLISHÍ ÉIN MATZAV, BA'MÚS (BA'AMÚS) שלישי אין מצב, בעמוס
Situación, Condición, Estado, Status, Posición MATZAV מַצָּב
Puesto, Posición (militar) MUTZAV מֻצָּב
Posicionar, Colocar, Poner, Instalar, Montar / Graduar, Calificar, Clasificar, Jerarquizar / Sustituir (matemáticas) LEHATZIV לְהַצִּיב
Estresado (Muy ocupado), Estresadamente BELÁJATZ בלחץ
Estoy verdaderamente estresado (muy ocupado) esta semana ANÍ MAH-ZEH BELÁJATZ HASHAVÚ'A אני מה-זה בלחץ השבוע
Así que mejor (es preferible) la semana que viene AZ SHAVÚ'A HABAH 'ADIF אז שבוע הבא עדיף
¿Por qué deberíamos perseguir (intentar atrapar) nuestro propio rabo? LÁMAH LANU LIRDOF AJRÉ HAZANAV SHEL 'ATZMENU למה לנו לרדוף אחרי הזנב של עצמנו?
Corro tras mi propio rabo (Estoy muy ocupado, Voy de un lado para otro, con muchas cosas que están ocurriendo) ANÍ RATZ AJRÉ HAZANAV 'ATZMÍ אני רץ אחרי הזנב של עצמי
Si llego a eso, Si puedo IM ANÍ AGUÍ'A LEZEH אם אני אגיע לזה
Veré (masc., fem.) más adelante esta semana BO / BÓI NIREH BEHEMSHEJ HASHAVÚ'A בוא/י נראה בהמשך השבוע
Esta semana no saldrá, No ocurrirá esta semana, No esta semana, No podré esta semana HASHAVÚ'A KVAR LO IETZÉ השבוע כבר לא ייצא
Lo siento, estoy loco (realmente ocupado) esta semana SORI, ANÍ BETERUF HASHAVÚ'A סורי, אני בטירוף השבוע
¿Ocupado? Ya me dirás (avisarás) cuando tengas un minuto (un momento) 'ASUQ? TAGUID KSHEIESH LEJÁ DAQAH עסוק? תגיד כשיש לך דקה
¿Ocupada? Ya me dirás (avisarás) cuando tengas un minuto (un momento) ASUQAH? TAGUÍDI KSHEIESH LAJ DAQAH עסוקה? תגידי כשיש לך דקה
Ya me dirás (Avísame) cuando tengas un minuto (un momento) TAGUID KSHEIESHJÁ DÁQAH (coloquial) תגיד כשיש’ך דקה
Libre, Disponible, No ocupado (a) PANÚI / PNUIAH פנוי / פנויה

Verbos relacionados

LEHA'AMÍS - HE'EMÍS - לְהַעֲמִיס - הֶעֱמִיס - CARGAR - LLENAR / CARGAR - GRAVAR - AGOBIAR / ATASCAR (cruce, carretera...)

LEHA'AMÍS - HO'OMÁS o HU'AMÁS - לְהַעֲמִיס - הָעֳמַס - SER CARGADO - SER LLENADO / SER CARGADO - SER GRAVADO - SER AGOBIADO / ESTAR ATASCADO (cruce, carretera...)

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.